Algemene voorwaarden


1) Geldigheid
1.1 Deze algemene voorwaarden van Dunlop International Europe Ltd. (hierna "de verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna "de klant") met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling aangaat in het kader van haar zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

2) Sluiting Overeenkomst
2.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.
2.2 De klant kan via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier het aanbod doen. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken van de knop ter afronding van de bestelling een bindend aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst m.b.t. de goederen die zich in de winkelmand bevinden. De aanvraag kan echter pas worden verzonden als de klant door het hokje voor "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” aan te vinken, deze contractuele voorwaarden aanvaardt.
2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,
door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax, e-mail of post) te bezorgen, waarbij meer in het bijzonder toegang tot de orderbevestiging doorslaggevend is bij de klant, of
door de klant de bestelde goederen te leveren, waarbij meer in het bijzonder toegang tot de goederen doorslaggevend is bij de klant, of
door de klant na het ontvangen van diens bestelling verzoeken om te betalen.
De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een aanleiding hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden.
Als er meer van de voormelde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de voormelde alternatieven zich voordoet. Als de verkoper het aanbod van de klant binnen de eerder vermelde termijn niet aanneemt, geldt dit als weigering van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.
2.4 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod.
2.5 Bij het afgeven van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. De klant krijgt na het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief) toegestuurd. Daarnaast wordt de contractinhoud op de website van de verkoper gearchiveerd en kan door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden geopend indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de online-shop van de verkoper heeft aangemaakt.
2.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.
2.7 Als de klant als verbruiker optreedt, is er een Nederlandstalige en een Franse versie beschikbaar voor het afsluiten van de overeenkomst.
2.8 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans per e-mail en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.

3) Herroepingsrecht
3.1 Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping.
3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

4) Prijzen en Betalingsvoorwaarden
4.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de wettelijk omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.
4.2 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven op de website van de verkoper.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden
5.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van goederen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven afleveradres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering.
5.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.
de verkochte goederen, zelfs bij consumenten, al over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins aan hem is toegewezen de verzending uit te voeren, indien de Klant de expediteur, de vervoerder of de anderszins aangewezen persoon of instelling opdracht heeft gegeven om de verzending uit te voeren en de Verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de Klant heeft genoemd.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken
De wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

7) Toepasselijk recht, Bevoegde Rechter
7.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de woonplaats van de klant.
7.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

8) Alternatieve geschillenbeslechting 
8.1 De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.
8.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.
8.3 Verder is elke vorm van aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten
8.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkopen voor zijn agents en vertegenwoordigers.

9) Wet en jurisdictie
Elke contractuele relatie tussen de partijen wordt beheerst door het recht van het land waar de klant woonachtig is, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De rechtbanken van de staat waar de klant woonachtig is, zijn exclusief bevoegd over elk geschil met betrekking tot deze relaties te beoordelen.

Aan het laden
Aan het laden